Veelgestelde vragen

  
 1. HOE WORDT DE VOLGORDE VAN DE KINDEREN DIE AANGEMELD WORDEN BEPAALD?

  Kinderen die een broer of zus hebben in dezelfde school of kinderen van personeelsleden hebben wettelijk gezien absolute voorrang.

  Alle andere kinderen worden geordend op basis van afstand. 

  - Als er voldoende plaatsen zijn, worden alle kinderen ingeschreven in de school van eerste keuze. 

  - Als er onvoldoende plaatsen zijn, worden alle kinderen geordend op basis van leerlingenkenmerken* en de afstand (in vogelvlucht) van het domicilieadres van het kind tot de schoolpoort. Voor elk kind kan maar één referentieadres opgegeven worden nl. het domicilieadres. Er gebeuren steekproefsgewijs controles op de opgave van het domicilieadres.

  * Bij het verdelen van de plaatsen wordt er rekening gehouden met leerlingenkenmerken die samenhangen met de gelijke onderwijskansen van kinderen. Kinderen zijn 'indicatorleerling' als ze aan één of beide gelijke onderwijsindicatoren beantwoorden: (1) de moeder van de leerling heeft geen (erkend) diploma van het secundair onderwijs (2) het gezin ontvangt in het huidige (of vorige) schooljaar een schooltoelage. Kinderen die aan geen van beide indicatoren beantwoorden, zijn niet-indicatorleerlingen. Als er in de ene groep minder leerlingen worden aangemeld dan voorzien, gaan de plaatsen naar de andere groep.

 2. ALS IK MEERDERE KEUZES OPGEEF: HEB IK DAN MINDER KANS OP MIJN EERSTE KEUZE DAN OUDERS DIE MAAR 1 SCHOOLKEUZE OPGEVEN?

  Neen. Als je vijf keuzes opgeeft en je woont dichter bij de eerste schoolkeuze dan een ouder die slechts één schoolkeuze opgaf en er verder vanaf woont, heb je meer kans om die eerste school toegewezen te krijgen. De enige reden waarom het aangeraden is om meerdere keuzes op te geven, is dat als je uit de boot valt bij een hogere schoolkeuze, je nog altijd meedingt voor de andere schoolkeuzes. Geef je maar één schoolkeuze op en het lukt daar niet, dan moet je wachten tot de vrije inschrijvingsperiode om in te schrijven en kun je enkel nog een beroep doen op de scholen waar nog plaats is. Dat is soms niet in je buurt of geen voorkeurschool.

  Zet altijd jouw eerste schoolkeuze bovenaan. Is er onvoldoende plaats, dan heb je op basis van afstand tot de school nog altijd evenveel kans op de tweede schoolkeuze als de andere ouders die voor deze school kozen.

 3. HOE KAN IK ZIEN OF ER NOG PLAATS IS VOOR MIJN KIND?

  Op deze website staat voor de aanmeldingsperiode begint een overzicht van het aantal plaatsen dat beschikbaar is per geboortejaar (voor de kleuters) of per leerjaar (voor de lagere school). Dat is een momentopname.

  Klik hier voor een overzicht van de vrije plaatsen per school.

  De actuele stand kan je ook op elke website van de school van je voorkeur zien.

 4. IK BESCHIK IN DE PERIODE VAN AANMELDING NIET OVER EEN COMPUTER. HOE KAN IK DAN WETEN OF ER NOG GENOEG PLAATS IS VOOR MIJN KIND? EN HOE KAN IK DAN AANMELDEN?

  Alle scholen zullen het aantal vrije plaatsen aan de ingang afficheren.

  Je kan in alle scholen, bij de CLB’s en ook bij verschillende hulporganisaties van de gemeente terecht voor hulp bij het aanmelden van jouw kind.

  Klik hier voor een overzicht van de organisaties waar je tercht kan voor hulp bij het aanmelden.

 5. MOET IK MIJN KIND ZO SNEL MOGELIJK AANMELDEN BIJ DE START VAN DE AANMELDINGSPERIODE?

  Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zo lang je maar binnen de periode blijft. Daarna zal het onmogelijk zijn: de website wordt na de aanmeldingsperiode afgesloten. Als je daarna je kind nog wil inschrijven zal je moeten afwachten of er in de school van voorkeur nog plaatsen zijn nadat de aangemelde kinderen een plaatsje kregen (vanaf dinsdag 11 juni 2019).

  Onthoud dus: Snel zijn hoeft niet, maar laat de periode niet passeren!

   

 6. WAT MOET IK MEENEMEN ALS IK NAAR EEN SCHOOL GA OM MIJN KIND TE LATEN INSCHRIJVEN?

  Neem altijd de SIS-kaart (of een kleefbriefje van het ziekenfonds) en een bewijs van gezinssamenstelling (te verkrijgen in het NAC) van het kind dat je wilt inschrijven mee.

  Indien van toepassing neem je ook een bewijs mee van de ontvangen schooltoelage van dit schooljaar (2018-2019) of van vorig schooljaar (2017-2018). Dit kan een rekeninguittreksel van de gestorte studietoelage of de brief van de dienst studietoelagen zijn.

   

 7. WAT GEBEURT ER ALS MIJN KIND OP EEN SCHOOL INGESCHREVEN WORDT?

  De school controleert de gegevens van je kind. Je verklaart je akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school (door middel van een handtekening). Je ondertekent de leerlingenfiche, die deel uitmaakt van het inschrijvingsregister.

  Je kind inschrijven kan dus niet per e-mail of per telefoon.

  Als er vastgesteld wordt dat er bewust verkeerde informatie is gegeven, vervalt het ‘toegangsticket’ dat via de aanmeldingsprocedure verworven werd.

   

 8. WAT GEBEURT ER ALS MIJN KIND OP EEN SCHOOL GEWEIGERD WORDT (EEN NIET-GEREALISEERDE INSCHRIJVING)?

  De school noteert de gegevens van je kind in het inschrijvingsregister. Je kind krijgt een rangnummer en je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving (samen met het resultaat van de aanmelding).

  Tot en met de 5de schooldag van oktober in het nieuwe schooljaar kun je met dat rangnummer aanspraak maken op een vrijkomende plaats. De school is verplicht de rangorde op deze lijst te volgen en je te contacteren als er plaats vrijkomt. Sommige scholen houden ook na deze periode nog rekening met het rangnummer van uw kind. Vraag dit na bij de school zelf.

 9. WANNEER KAN MIJN KLEUTER STARTEN IN HET KLEUTERONDERWIJS?

  Vanaf het moment dat je kind 2,5 jaar oud is, kan jouw kind instappen in het kleuteronderwijs op één van onderstaande instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie (maandag 2 september 2019)

  • de eerste schooldag na de herfstvakantie (maandag 4 november 2019)

  • de eerste schooldag na de kerstvakantie (maandag 6 januari 2020)

  • de eerste schooldag van februari (maandag 3 februari 2020)

  • de eerste schooldag na de krokusvakantie (maandag 2 maart 2020)

  • de eerste schooldag na de paasvakantie (maandag 20 april 2020)

  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag (maandag 25 mei 2020).

   Let op! Ook kinderen die geboren zijn tussen 26 november 2017 en 31 december 2017 worden al aangemeld en ingeschreven voor het schooljaar 2019-2020 zodat ze zeker een plaatsje hebben. Deze  kinderen kunnen nog niet instappen tijdens het schooljaar 2018-2019. Zij zullen pas op dinsdag 1 september 2020 kunnen instappen.

10. KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN SCHOOLTOELAGE?

       Alle informatie is te vinden op de website www.studietoelagen.be.

       Heb je vragen, kan je het gratis infonummer 1700 bellen.

       Er moet steeds een aanvraag ingediend worden. De aanvraag wordt meestal binnen de 3 maanden behandeld.

       De aanvragen moeten binnen zijn voor 1 juni van het lopende schooljaar.

11. WAAR KAN IK TERECHT VOOR HULP BIJ HET INVULLEN VAN DE SCHOOLTOELAGE?

       Je kan hiervoor terecht in de school van je kind. 

12. WAT BETEKENT GEKOPPELD AANMELDEN?

      Een koppeling betekent dat je enkel een school toegewezen krijgt waar er plaats is voor alle aan-elkaar-gekoppelde kinderen.

      Voorbeeld

      Je hebt drie kinderen die je aanmeldt. Als je dit gekoppeld doet, en er is in de eerste schoolkeuze plaats voor twee van de drie kinderen, maar voor één kind geen plaats, dan krijgt geen van de kinderen een toewijzing voor deze  school (3 weigeringen). Het systeem gaat dan over naar de tweede schoolkeuze waar opnieuw wordt bekeken of er plaats is voor de drie kinderen samen (indien niet, gaat het naar keuze 3 etc.).

      Soms willen ouders dat die kinderen waarvoor er wel plaats is toch al de hogere schoolkeuze krijgen, ondanks het feit dat er een ander kind van het gezin dan nog naar een andere school moet gaan. Dan kun je beter elk kind niet-gekoppeld aanmelden.

      Bekijk zeker ook nog eens het aantal vrije plaatsen op de website . Als er nu al 0 vrije plaatsen staan voor een geboorte-of leerjaar, betekent dat dat bij een aanmelding hiervoor die gekoppeld is aan andere aanmeldingen alle gekoppelde kinderen geweigerd worden. 

13. WAT DOE IK BIJ - EEN NAKENDE - VERHUIS?

      Ga je verhuizen en dichterbij de school van jouw voorkeur wonen?

      De disfunctiecommissie kan een afwijking op het gebruik van het huidige domicilieadres toestaan wanneer je kan aantonen met een officieel bewijsstuk dat je gezin effectief op dit toekomstige adres gaat wonen 

      (huurovereenkomst, bouwvergunning, uittreksel uit de aankoopakte).

      Bezorg een scan of kopij van dit document zo snel mogelijk aan de LOP-deskundige voor het einde van de lopende aanmeldingsperiode via mail dirk.herfs@ond.vlaanderen.be.

      Voor meer info: bel (0474 323 759) of mail de deskundige.